Kallelse till Årsmöte i Tönnånger Byalag 2023

 

Lördag den 20 Maj Kl. 15:00

Plats: Tennisplan/Yxkastarstadion (Vid ev. regn träffas vi hos Norrmans (Fd. Alvars) Tönnånger 127)

 

Kaffe och fikabröd serveras till alla deltagare

Välkomna önskar styrelsen

 

Dagordning

 

1 Mötets öppnande

 

2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 

3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän

 

4 Godkännande av dagordning

 

5 Verksamhetsberättelse

 

6 Ekonomisk berättelse

 

7 Revisionsberättelse

 

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

9 Motioner och förslag

 

10 Beslut om medlemsavgift för år 2024

 

11 Framtida verksamhet

 

12 Val av ordförande

 

13 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

 

14 Val av revisorer

 

15 Val av valberedning

 

16 Övriga frågor

 

17 Mötets avslutande