Tönnånger Byalag

 

 

Protokoll från årsmöte den 27 april 2019

Plats: Snickarboden hos Gunnar Persson och Sigrid Rönnlund

 

.

§ 1 Mötets öppnande

Sekreteraren Björn Belfrage förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Mötets utlysande

Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst.

 

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner

Till ordförande för mötet valdes Björn Belfrage och till mötessekreterare valdes Lisbeth Klang. Till justeringspersoner valdes May-Lis Brunlöf och Therese Andersson.

 

§ 4 Godkännande av dagordning

Framlagd dagordning godkändes.

 

§ 5 Verksamhetsberättelse

Genomgång skedde av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018, som godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 6 Ekonomisk berättelse

Genomgång skedde av kassarapporten för år 2018, som visade ett underskott på 6.411,50. Bryggan har under året reparerats för 8.137.00. Byalaget har totalt 39 betalande medlemmar. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 7 Revisionsberättelse

May-Lis Brunlöf och Per-Anders Lingvall gick igenom revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

 

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

 

§ 9 Motioner och förslag

Inga motioner eller andra förslag förelåg.

 

§ 10 Medlemsavgift

Mötet beslutade att årsavgiften för år 2020 ska vara oförändrat 100 kr per hushåll.

 

§ 11 Verksamhet

Mötet beslutade att både årets loppis och byfest ska hållas lördagen den 27 juli, byloppisen  mellan 10-15 och byfesten på kvällen. Beträffande byvandringen hänsköts frågan till styrelsen. Ingrid Belfrage berättade att vi den 3-5 augusti i år får besök av tre syskon från USA vars anfäder härstammar från byn. Mötet bestämde att vi ska ordna ett knytkalas den 4 augusti och lägga ut en lista att skriva på för de som vill hjälpa till. På onsdagar spelas det boule 17.00 och kastas yxa 18.00.

 

 

§ 12 Val av ordförande

Då inget förslag till ny ordförande förelåg, diskuterades frågan om fritidsboende var valbara till ordförandeposten, då detta var möjligt anmälde Hans Norrman intresse och årsmötet valde densamme till ordförande på ett år.

 

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamot valdes Pär Dunderberg på två år och omvaldes Björn Belfrage på två år. Till ordinarie styrelseledamot och kassör kvarstår Stefan Persson ytterligare ett år.

Även Peter Eriksson kvarstår ytterligare ett år som styrelseledamot.

Till styrelsesuppleant på två år omvaldes Lisbeth Klang, Tor-Gunnar Wolker och Anders Hedlund kvarstår ytterligare ett år.

 

§ 14 Val av revisorer

Till revisorer för ett år omvaldes May-Lis Brunlöf och Per-Anders Lingvall.

 

§ 15 Val av valberedning

Till valberedning för ett år omvaldes Tore Björklund, Gunnar Persson och Mats Olsson.

 

§ 16 Övriga frågor

Då installation av det efterlängtade fibernätet kommer att ske i sommar föreslogs att detta skulle firas med en ”Fiberfest”. Styrelsen återkommer med information om tid och plats samt undersöker möjligheten att få viss sponsring för detta.

 

§ 17 Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

Björn Belfrage

Mötesordförande

 

 

 

 

Lisbeth Klang

Mötessekreterare

 

 

 

 

 

 

May-Lis Brunlöf                                                            Therese Andersson

Justeringsperson                                                             Justeringsperson