Stadgar för Tönnånger Byalag gällande fr.o.m. årsmötet 2012-04-28

Föreningen Tönnånger byalag, Tönnånger (Söderhamns kommun)

Byalaget bildades genom ett mötesbeslut den 2 maj 2006.

Syftet med byalaget är att verka för gemenskap samt tillvarata byns gemensamma intressen gentemot annan part samt förvalta och vårda införskaffad gemensam egendom.

Medlemmar Medlemskap i byalaget erbjuds samtliga boende (året runt och fritidsboende) i Tönnånger by.

Styrelse För byalaget skall finnas en styrelse med säte i Tönnånger by.

Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter samt 2 ersättare.

Val av styrelse skall ske vid årsmötet.

Årsmötet utser ordförande, kassör samt sekreterare.

Årsmöte

Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och skriftligen tillsändas varje byalagsmedlem.

Kallelse skall ske minst fjorton dagar före sammanträdet,

i kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på årsmötet.

Kallelse och årtsmötesprotokoll skall anslås på byns anslagstavla.

Motioner Senast en månad innan årsmöte (mars månad) skall motioner vara inlämnade.

Dagordning -Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

-Val av två justeringsmän

-Styrelsens och revisorernas berättelse

-Ansvarsfrihet för styrelsen

-Beredning och framställningar från styrelsen eller motioner

-Val av styrelse

-Val av revisorer

Övriga frågor

Beslut Årsmötesbeslut fattas med acklamation om omröstning inte begärs.

Varje hushåll har en röst.