Tönnånger Byalag

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2018

 

Styrelsen får härmed avge den stadgeenliga redogörelsen för föreningens verksamhet år 2018. 

 

Medlemmar

Antalet medlemmar den 31 december 2018 var xx.

 

Styrelse

Styrelsen har efter årsmötet 28 april 2018 haft följande sammansättning:

 

Ordförande                       vakant

Kassör                                Stefan Persson

Sekreterare                       Björn Belfrage

Övriga ledamöter              Britt-Marie Jonsson och Peter Eriksson

Suppleanter                       Lisbeth Klang, Anders Hedlund och Tor-Gunnar Wolker.

                                      

Övriga uppdrag

Revisor                              Maj-Lis Brunlöf och Per-Anders Lingvall

Valberedning                    Tore Björklund (sammankallande), Gunnar Persson och Mats Olsson.

 

I samband med årsmötet avtackades ordföranden Ulf Dunderberg med en gåva som tack

för allt arbete han lagt ner för föreningen.

 

Styrelsen har tillsammans med valberedningen försökt få tag på en lämplig person som

är villig att åta sig att vara ordförande. Detta har inte lyckats. Styrelsen anser detta som

mycket otillfredsställande för föreningen.

 

Styrelsemöten

Två protokollförda styrelsemöten har hållits under året.

 

Hemsida

Byalaget har en egen hemsida på adress www.tonnangerbyalag.se.

 

Sociala aktiviteter

Byfest

Den årliga byfesten hölls lördagen den 28 juli 2018 hos Sigrid och Gunnar och var som vanligt välbesökt och uppskattad av byborna. Många medlemmar hade bidragit med tårtor till kaffet. Lotteriet innehöll som vanligt ett stort prisbord.

 

Knytkalas

Under tiden 18-20 juni hade byn besök från USA av Brett och Karen Johnson och hans föräldrar, vars anfäder härstammar från Tönnånger. På kvällen den 19 juni anordnades ett knytkalas i Perssons snickarbod, som var välbesökt. Besöket var mycket uppskattat av gästerna som framfört sitt stora tack till alla som bidragit.

 

Byloppis 

Även i år hölls loppis den 4 augusti i byn för de som ville bli av med saker. Arrangemanget var välbesökt med många besökande utifrån.

 

Adventskaffe

Det årliga adventskaffet hölls den 1 december i snickarboden hos Gunnar och Sigrid och var som vanligt välbesökt och trevligt. Lasse Persson visade gamla filmer från omgivningen som var uppskattat.

 

Bland övriga aktiviteter kan nämnas att boulebanan utnyttjats för spel under onsdagarna. Bokcirkeln ledd av Sigrid har fortsatt under året, som är öppen för alla läsintresserade i byn med träff en gång i månaden. Gubbfika har hållits varje fredag, dit alla byns manliga personer är välkommen.

 

Övrig verksamhet

Badbrygga

Badbryggan vid badplatsen nedanför Dunderbergs har ersatts med en ny.

 

Fibernät

Styrelsen har konstaterat att det äntligen börjat hända något i fiberfrågan. Avtalet med Ip-Only har av dem överlåtits till Stadsnätsbolaget, som genom ett bra arbete meddelat att Tönnånger erhållit startsignal och att grävningen kommer att påbörjas i byn så snart tjälen gått ur jorden.

 

Ekonomisk årsredovisning

Ekonomisk årsredovisning lämnas i separat berättelse.

 

 

 

 Styrelsen